Výsluní - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Historie

 Město Výsluní na náhorní krušnohorské planině v nadmořské výšce 750 m, děkuje za svůj vznik výskytu rud a jejich dobývání. Byly to hlavně rudy stříbrné, měděné, cínové a olovnaté, které se v okolí Výsluní dobývaly již od 14. století.

        V minulosti horní město, založené v 16. století na čtvercovém půdoryse s náměstím ve středu. Prvně připomínáno k roku 1547, v roce 1565 se uvádí jako městečko, v roce 1584 se stalo horním městem.
Historický význam není dosud doceněn, neboť Výsluní patří mezi nejpozoruhodnější historické městské útvary u nás.

Historické památky obce :
Na náměstí stojí empírová radnice čp. 14 z roku 1846 ( prameny se u uvedení data vzniku různí ). Půdorysně byla postavena jako trojkřídlová budova s vlastní administrativní budovou, orientovanou do náměstí, a se 2 hospodářskými křídly, uzavírajícími vnitřní dvůr. Nad hlavní budovou je umístěna zvonice.
Po pravé straně silnice do Vejprt stojí na náměstí 3 barokní plastiky – sloup Panny Marie, Jan Nepomucký, sv. Anna Samotřetí.
Po levé straně silnice stojí pomník padlých z roku 1897.
Dominantou Výsluní je kostel sv. Václava.
Tento kostel přitahoval pozornost lidí svou výstavností a velikostí i svým nápadným umístěním přímo nad svahem Krušných hor, takže byl viditelný i z dalekého podhůří. Snad i proto vznikla pověst o tom, že kostel byl v obci posteven omylem a měl stát původně v Sonnenberbu ve Vorarlbergu. Dějiny kostela však tuto pověst vyvracejí.
První kostel ve Výsluní byl dřevěný, postaven krátce po vzniku obce někdy kolem poloviny 16.století.
Dne 27. března 1640 byla obec zapálena Švédy a až na tři chalupy lehla popelem včetně kostela.
K postavení nového kostela došlo až deset let po skončení třicetileté války v letech 1658-59. Byl z kamene a jílu.
Druhá pohroma postihla kostel roku 1843, kdy blesk zapálil věž, ta byla ve velmi špatném stavebním stavu, což znemožnilo hašení a kostel zcela vyhořel.
K získání většího prostoru pro nový kostel byly na jeho severní straně koupeny a zbourány 2 domy. K výstavbě došlo v letech 1851 – 57. Podle plánu architekta Řivnáče kostel postavil A.Wild z Prahy v pseudorománském slohu.
Nová kostelní loď byly dlouhá 35 m a široká 20 m , presbytář měřil 10 x 10 m. Nové vybavení tvořilo 5 oltářů – hlavní oltář sv. Václava s obrazem A. Lhoty, boční oltáře sv. Josefa a navštívení Marie namaloval A. Weidlich a boční oltáře sv. Michala a Početí Marie byly od J.Helliga. Dále zde byly nové varhany od varhanáře Predigera z Lichtenbergu, které byly považovány za mistrovské dílo. Zařízení doplňovalo 36 lavic v šesti odděleních. Ve své věži se kostel mohl pochlubit třemi zvony, které ulil pražský zvonař Karel Bellman.
V roce 1959 se konala v kostele poslední svatba a křtiny. Poté byl kostel uzavřen a začal se stávat místem zlodějů a vandalů. Některý inventář byl přestěhován do Přísečnice, zbytek byl zničen. Varhany byly shozeny z kůru do lodě kostela.
V roce 1981 vypukl ve věži kostela požár, který zcela zničil střechu a věž kostela. Osud kostela byl zpečetěn. Zub času, nepříznivé povětrnostní podmínky a neustálé ničení od vandalů, zapříčinilo rychlé chátrání této, dříve tak krásné stavby.   
V roce 1997 byla založena nadace s názvem Kostel sv. Václava, která si dala za cíl sehnat dostatek finančních prostředků a tuto krásnou stavbu zachránit.
Kostel byl v roce 1998 prohlášen za kulturní památku ČR.
V roce 1999 byla díky nadaci zahájena I.etapa oprav kostela a to zajištění statiky klenby nad hlavní lodí.
V roce 2000 byla zahájena II.etapa oprav kostela a to rekonstrukce krovu a věže kostela. Klíčovým sponzorem se staly Lesy ČR, s.p. Hradec Králové, který daroval nadačnímu fondu cca 250 m3 kulatiny, která se zpracovává na řezivo, které se částečně použilo na krov věže a v budoucnu se použije i na krov nad hlavní lodí a bočními loděmi kostela. V současné době je již rekonstrukce věže v konečné fázi. Věž je pokryta měděnou krytinou.
V kostela bude umístěna výstava o voroplavbě, jediná v České republice.
Nadační fond prosí všechny lidi, ale i organizace, kterým není lhostejný osud této krásné stavby o finanční příspěvek, který bude použit na opravu kostela.

 lodí a hlavní lodě kostela.

 

V bočních lodích byl proveden nový krov včetně bednění a pokrytí pevnou lepenkou.
Ve věži kostela byly zhotoveny 2 dřevěné podlahy s průlezy a dřevěným schodištěm.
Pracovalo se na zajištění statiky kůru.
V roce 2003 byla provedena rekonstrukce průčelí kostela :
-         sejmutí omítky
-         nanesení nové omítky
-         provedení nátěru okrovou barvou
-         zrestaurování pískovcové sochy „Víry“, která je umístěna nad portálem u vchodu do kostela. ( v současnosti je socha uložena v dílně restaurátora, na podstavec bude umístěna až po zrestaurování portálu)
V listopadu byla zahájena rekonstrukce krovu nad hlavní lodí.
-         byla dokončena podlaha kůru
 
Rok 2004
-         pokračuje se na rekonstrukci krovu nad hlavní lodí.
Tato etapa je finančně velmi náročná a nelze ji provádět na etapy, aby se neznehodnotilo dřevo na krovu.
A proto touto cestou žádáme všechny naše příznivce o finanční podporu.
Všem Vám předem děkujeme.